Thông báo Thu thập Dữ liệu của Trend Micro Maximum Security

 • Solution ID:1120495
 • Last Updated:Aug. 10, 2018 5:50 AM (PST)
 • Applies to:Maximum Security - 2018, 2019;
 • Thông báo Thu thập Dữ liệu của | Maximum Security | Vietnamese

Trend Micro Maximum Security bao gồm các mô-đun có thể cho phép truyền dữ liệu cá nhân tương ứng sang Trend Micro sau đây.

Bạn có thể chọn không tham gia thu thập dữ liệu cá nhân bằng cách tắt các mô-đun cụ thể theo thông tin và hướng dẫn chi tiết được cung cấp bên dưới.

Các mô-đun không thể tắt được liệt kê bên dưới:Google Analytics
Mô tả

Dữ liệu Google Analytics được dùng để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

Địa chỉ IP

Vị trí Cấu hình Tính năng

Không thể tắt tính năng này.

Nếu bạn không muốn cho thu thập dữ liệu này, vui lòng gỡ cài đặt chương trình khỏi thiết bị của bạn.

[Trở lại đầu trang]


Cài đặt
Mô tả

Dữ liệu này được dùng để khắc phục sự cố khi có lỗi cài đặt và nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

Nhật ký gỡ lỗi sản phẩm
Địa chỉ IP

Vị trí Cấu hình Tính năng

Không thể tắt tính năng này.

Nếu bạn không muốn cho thu thập dữ liệu này, vui lòng gỡ cài đặt chương trình khỏi thiết bị của bạn.

[Trở lại đầu trang]


Quản lý Giấy phép
Mô tả

Quản lý Giấy phép sử dụng dữ liệu thu thập được để nhận diện tài khoản của khách hàng phục vụ cho dịch vụ hỗ trợ.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

Mật khẩu
Dịa chỉ email
Tên
Họ
Tên máy tính
Dịa chỉ thực
Số điện thoại
Dịa chỉ IP
Dịa chỉ Mac

Vị trí Cấu hình Tính năng

Không thể tắt tính năng này.

Nếu bạn không muốn cho thu thập dữ liệu này, vui lòng gỡ cài đặt chương trình khỏi thiết bị của bạn.

[Trở lại đầu trang]


Smart Protection Network
Mô tả

Chúng tôi xử lý dữ liệu để cải thiện mức độ sử dụng của sản phẩm.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

Chia sẻ thông tin về mối đe dọa với Trend Micro sẽ giúp kiểm soát dữ liệu mà các tính năng sau thu thập:

Thanh công cụ Trend Micro
Quét Thủ công / Quét theo Lịch
Quét theo Thời gian thực
Giám sát Hoạt động
Bảo vệ trước Mối đe dọa từ Web
Tính năng Chống Khai thác lỗ hổng Trình duyệt
Trình tăng cường Tường lửa
Thanh công cụ Chống Thư rác và bao gồm:
- Tất cả các bản ghi phát hiện phần mềm độc hại
- Xóa An toàn - tên tệp đã xóa
- Trình tư vấn Wi-Fi - tên ứng dụng, ID ứng dụng, MAC ứng dụng, ID NIC, tên NIC, MAC NIC đã phát hiện

Vị trí Cấu hình Tính năng
 • Bảng điều khiển Chính > Cài đặt Khác > Smart Protection Network > Chia sẻ thông tin đe dọa bảo mật với Trend Micro

  Chia sẻ thông tin đe dọa bảo mật với Trend Micro

[Trở lại đầu trang]


Bảo vệ Thiết bị Khác
Mô tả

Dữ liệu này được dùng để cho người dùng biết sản phẩm của Trend Micro bảo vệ thiết bị đã phát hiện nào.

Không quét mạng bằng tính năng Bảo vệ Thiết bị Khác nếu bạn không muốn truyền dữ liệu sang Trend Micro.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

BSSID của cổng vào
Dịa chỉ Mac của cổng vào
Dịa chỉ Mac, địa chỉ IP
Tên và địa chỉ của thiết bị bluetooth
Tên máy chủ
Tên và ID máy tính

Vị trí Cấu hình Tính năng
 • OPTION 1: Trang chào mừng

  Welcome Page

 • OPTION 2: Bảng điều khiển Chính > Thiết bị > Bảo vệ Thiết bị Khác > Chọn

  Bảo vệ Thiết bị Khác > Chọn

 • OPTION 3: Bảng điều khiển Chính > Bảo vệ Thiết bị Khác > quét tìm thiết bị trên mạng của bạn

  quét tìm thiết bị trên mạng của bạn

 • Cửa sổ bật lên:

  Cửa sổ bật lên

  Cửa sổ bật lên

[Trở lại đầu trang]


Cập nhật Hoạt động
Mô tả

Cập nhật Hoạt động thu thập dữ liệu IP cho phép Trend Micro xác định liệu thiết bị này có sở hữu giải pháp bảo vệ mới nhất trước phần mềm độc hại mới nhất hay không.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

Địa chỉ IP

Vị trí Cấu hình Tính năng

Không thể tắt tính năng này.

Nếu bạn không muốn cho thu thập dữ liệu này, vui lòng gỡ cài đặt chương trình khỏi thiết bị của bạn.

[Trở lại đầu trang]


Trình quét Kho lưu trữ Trực tuyến
Mô tả

Tên tệp đã phát hiện được dùng để tạo báo cáo quét cho khách hàng.

Tên người dùng được sử dụng để tạo và gửi báo cáo qua email cho khách hàng.

Thông tin địa chỉ IP được lưu trữ chỉ để tham khảo.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

Tài khoản (địa chỉ email)
Tên người dùng
Tên các tệp độc hại trên One Drive và Dropbox
Dịa chỉ IP

Vị trí Cấu hình Tính năng
 • Bảng điều khiển Chính > Dữ liệu > Trình quét Kho lưu trữ Trực tuyến > Mở

  Quét Kho lưu trữ Trực tuyến > Mở

  Quét Kho lưu trữ Trực tuyến

  Quét Kho lưu trữ Trực tuyến

  Không đăng nhập vào Trình quét Kho lưu trữ Trực tuyến hoặc bấm nút Bắt đầu Quét nếu bạn không muốn truyền dữ liệu sang Trend Micro.

[Trở lại đầu trang]


Phản hồi Tự động theo Nhật ký Lỗi
Mô tả

Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để khắc phục sự cố cho khách hàng.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

Danh sách và nhật ký gỡ lỗi sản phẩm
Thông tin hệ thống
Nhật ký sự kiện hệ thống Windows
Địa chỉ IP

Vị trí Cấu hình Tính năng

Không thể tắt tính năng này.

Nếu bạn không muốn cho thu thập dữ liệu này, vui lòng gỡ cài đặt chương trình khỏi thiết bị của bạn.

[Trở lại đầu trang]


Kiểm tra tình trạng máy tính & Hành vi của người dùng
Mô tả

Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để tối ưu hóa hiệu suất cho thiết bị của khách hàng cũng như thiết kế các tính năng mới để hỗ trợ thêm cho khách hàng của chúng tôi.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

Địa chỉ MAC
Tên tệp
Thông tin hệ thống
Cài đặt sản phẩm
Dịa chỉ IP
Tên của thiết bị Bluetooth

Vị trí Cấu hình Tính năng
 • Bảng điều khiển Chính > Cài đặt > Kiểm tra Tình trạng Máy tính

  Kiểm tra Tình trạng Máy tính

 • Bảng điều khiển Chính > Cài đặt Khác > Smart Protection Network > Chia sẻ thông tin về hiệu suất máy tính với Trend Micro

  Chia sẻ thông tin về hiệu suất máy tính với Trend Micro

[Trở lại đầu trang]


Thanh công cụ Trend Micro
Mô tả

Dữ liệu này được thu thập để giúp Trend Micro phân tích các URL này xem chúng có an toàn không.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

URL
Dịa chỉ IP chưa xếp hạng

Vị trí Cấu hình Tính năng
 • Trình quét riêng tư: Bảng điều khiển Chính > Tính riêng tư > Trình quét riêng tư > Cấu hình

  Thanh công cụ Trend Micro

  Trình quét riêng tư

 • Bảo vệ Mạng Xã hội: Bảng điều khiển Chính > Tính riêng tư > Bảo vệ Mạng Xã hội > Cấu hình

  Thanh công cụ Trend Micro

  Bảo vệ Mạng Xã hộin

[Trở lại đầu trang]


Quét Thủ công / Quét theo Lịch
Mô tả

Quét Thủ công và Quét theo Lịch được dùng để phát hiện các mối đe dọa trên thiết bị của người dùng.

Dữ liệu được thu thập để cải thiện khả năng phát hiện mối đe dọa và tạo báo cáo quét.

Để chọn không tham gia thu thập dữ liệu, người dùng không nên quét thiết bị của họ.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

Tên tệp và đường dẫn đầy đủ
Dịa chỉ IP
URL gốc

Vị trí Cấu hình Tính năng
 • Quét Thủ công:
  • OPTION 1: Bảng điều khiển Chính > Biểu tượng Mũi tên > Quét Nhanh / Quét Toàn bộ / Quét Tùy chỉnh

   MQuét Nhanh / Quét Toàn bộ / Quét Tùy chỉnh

  • OPTION 2: Lối tắt Trend Micro > Quét Ngay

   Quét Ngay

  • OPTION 3: Menu Thả xuống

   Menu Thả xuống

 • Quét theo Lịch: Bảng điều khiển Chính > Cài đặt > Quét được Lên lịch > "Thực hiện chế độ quét theo lịch"

  Thực hiện chế độ quét theo lịch

[Trở lại đầu trang]


Quét theo Thời gian thực

Quét các mối đe dọa khi mở, lưu, hoặc tải xuống các tệp khả nghi

Mô tả

Dữ liệu được thu thập để xây dựng cơ sở kiến thức nhằm nâng cao tỷ lệ phát hiện và giảm cảnh báo sai.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

Tên tệp
Dường dẫn tệp
Dịa chỉ IP
URL gốc
Tệp khả nghi
Công cụ lập lịch tác vụ
Thông tin WMI
Tên nhóm mạng

Vị trí Cấu hình Tính năng
 • Bảng điều khiển Chính > Cài đặt > Các tùy chọn Quét > Quét các mối đe dọa khi mở, lưu, hoặc tải xuống các tệp khả nghi

  Quét các mối đe dọa khi mở, lưu, hoặc tải xuống các tệp khả nghi

[Trở lại đầu trang]

Kích hoạt máy học để bảo vệ khỏi các đe dọa mới hoặc không xác định

Mô tả

Dữ liệu được thu thập dành cho máy học được sử dụng để xác định xem tệp có độc hại hay không và tinh chỉnh logic của công cụ cùng các định nghĩa mẫu của chúng tôi.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

Tên tệp
Dường dẫn tệp
URL
Dường dẫn
Tên miền
Tên tài khoản

Vị trí Cấu hình Tính năng
 • Bảng điều khiển Chính > Cài đặt > Tùy chọn Quét > Kích hoạt máy học để bảo vệ khỏi các đe dọa mới hoặc không xác định

  Kích hoạt máy học để bảo vệ khỏi các đe dọa mới hoặc không xác định

[Trở lại đầu trang]

Sao lưu các tệp đã mã hóa hoặc chỉnh sửa bằng chương trình khả nghi

Mô tả

Chúng tôi thu thập dữ liệu này để cải thiện giải pháp và cung cấp báo cáo cho khách hàng.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

Tên tệp đã được khôi phục

Vị trí Cấu hình Tính năng
 • Bảng điều khiển Chính > Cài đặt > Tùy chọn Quét > Sao lưu các tệp đã mã hóa hoặc chỉnh sửa bằng chương trình khả nghi

  Sao lưu các tệp đã mã hóa hoặc chỉnh sửa bằng chương trình khả nghi

[Trở lại đầu trang]


Giám sát chủ động
Mô tả

Giám sát chủ động có vai trò giám sát hoạt động của hệ thống trong thời gian thực và thực hiện hành động khi hoạt động của một chương trình vi phạm chính sách.

Dữ liệu thu thập được sử dụng để nâng cao tỷ lệ phát hiện và giảm báo động sai.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

Khóa đăng ký
Giá trị đăng ký
URL

Tên tệp
Dường dẫn tệp
Dịa chỉ IP
URL gốc
Tên nhóm mạng

Vị trí Cấu hình Tính năng
 • Bảng điều khiển Chính > Cài đặt > Tùy chọn Quét > Kiểm tra xem liệu các chương trình có thực hiện các hành vi thay đổi các thiết lập hệ thống trái phép gây mất an toàn hay không

  Kiểm tra xem liệu các chương trình có thực hiện các hành vi thay đổi các thiết lập hệ thống trái phép gây mất an toàn hay không

[Trở lại đầu trang]


Bảo vệ Đe dọa từ Web
Mô tả

Dữ liệu thu thập được sử dụng để nâng cao tỷ lệ phát hiện và giảm báo động sai.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

Địa chỉ IP
URL
Tên tệp
Dường dẫn tệp
URL gốc
Tên nhóm mạng

Vị trí Cấu hình Tính năng
 • Bảng điều khiển Chính > Cài đặt > Kiểm soát Internet & Email > Các Đe dọa từ Web > Chặn các trang web có khả năng gây nguy hiểm

  Chặn các trang web có khả năng gây nguy hiểm

[Trở lại đầu trang]


Tính năng Chống khai thác lỗ hổng Trình duyệt
Mô tả

Phân tích các URL độc hại và các đoạn mã gây hại trong các trang web.

Dữ liệu thu thập được sử dụng để nâng cao tỷ lệ phát hiện và giảm báo động sai.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

URL

Vị trí Cấu hình Tính năng
 • Bảng điều khiển Chính > Cài đặt > Kiểm soát Internet & Email > Các Đe dọa từ Web > Ngăn không cho Internet Explorer, Firefox và Chrome chạy các đoạn mã gây hại trên các trang web bị nhiễm

  Ngăn không cho Internet Explorer, Firefox và Chrome chạy các đoạn mã gây hại trên các trang web bị nhiễm

[Trở lại đầu trang]


Trình tăng cường Tường lửa
Mô tả

Dữ liệu thu thập bởi Trình tăng cường Tường lửa được sử dụng để nâng cao tỷ lệ phát hiện của từng quy tắc mẫu.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

IP nguồn và số cổng
IP đích và số cổng

Vị trí Cấu hình Tính năng
 • Bảng điều khiển Chính > Cài đặt > Kiểm soát Internet & Email > Mạng > Kích hoạt Trình tăng cường Tường lửa để tăng cường bảo vệ từ Tường lửa của Windows và phát hiện các chương trình botnet có thể tiếm quyền máy tính của bạn bằng điều khiển từ xa

  Kích hoạt Trình tăng cường Tường lửa để tăng cường bảo vệ từ Tường lửa của Windows và phát hiện các chương trình botnet có thể tiếm quyền máy tính của bạn bằng điều khiển từ xa

[Trở lại đầu trang]


Công cụ Hỗ trợ
Mô tả

Dữ liệu thu thập được sử dụng để khắc phục sự cố của người dùng.

Để chọn không tham gia thu thập dữ liệu, người dùng không nên sử dụng Công cụ hỗ trợ để báo cáo sự cố.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

Nhật ký gỡ lỗi từ các sản phẩm Trend Micro
Mô-đun
Thông tin hệ thống
Tên thiết bị
Tên tài khoản
Dường dẫn tệp
Tệp khả nghi bị phát hiện

Vị trí Cấu hình Tính năng
 • Bảng điều khiển công cụ hỗ trợ - Dành cho thu thập nhật ký gỡ lỗi trong Tab "(A) Gỡ lỗi"

  (A) Gỡ lỗi

  (A) Gỡ lỗi


  Người dùng có thể chọn tự động gửi dữ liệu nhật ký cho Trend Micro.

  Người dùng có thể chọn tự động gửi dữ liệu nhật ký cho Trend Micro

 • Bảng điều khiển công cụ hỗ trợ - Để thu thập nhật ký nội dung độc hại trong Tab "(B) Các đe dọa"

  (B) Các đe dọa

  (B) Các đe dọa

[Trở lại đầu trang]


Mật khẩu Duy nhất
Mô tả

Dữ liệu mật khẩu được sử dụng để cho phép khách hàng truy cập cài đặt sản phẩm Trend Micro và Vault của họ.

Để chọn không tham gia thu thập dữ liệu, người dùng không nên thiết lập bảo vệ mật khẩu.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

Địa chỉ email và mật khẩu duy nhất

Vị trí Cấu hình Tính năng
 • Bảng điều khiển Chính > Cài đặt > Cài đặt khác > Mật khẩu

  Mật khẩu Duy nhất

[Trở lại đầu trang]


Thanh công cụ Chống Thư rác
Mô tả

Dữ liệu email được sử dụng cho Điểm lừa đảo qua thư.

Để chọn không tham gia thu thập dữ liệu, người dùng không nên sử dụng tính năng này.

Dữ liệu Truyền đến Trend Micro

Email rác
Email do người dùng báo cáo không phải là thư rác

Vị trí Cấu hình Tính năng
 • Bảng điều khiển Chính > Cài đặt > Kiểm soát Internet & Email > Thư rác & Các tệp được gửi email

  Thanh công cụ Chống Thư rác

[Trở lại đầu trang]